KUN SCHOLARSHIP PROGRAM

The Andrew Kun Scholarship Program began awarding stipends to students from Volya Zhovtanetska (Lviv oblast), a village near Zheldets since 2005.